บททั่วไป

ข้อกำหนดการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้ https://www.encore-asia.com/ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท เอนคอร์
อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ (Encore Event Technologies Group of companies) ที่จัดตั้งและทำการค้าหลายแห่งในภูมิภาคเอเชีย (ต่อไปนี้เรียกแต่ละบริษัทว่า “เอนคอร์ (Encore)”หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา”)

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ เพื่อรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้
แสดงว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตนกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นได้โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว

ความเป็นส่วนตัว

โดยการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับว่าได้อ่านและตกลงยอมรับคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์นี้ และยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์นี้
ข้อมูล เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง ข้อมูลแบบดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ แบบฟอร์ม รูปถ่าย กราฟิก และ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความควบคุมของเรา รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของเรา โดยเนื้อหาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิตามคอมมอนลอว์ และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการดัดแปลง คัดลอก เผยแพร่ ส่งต่อ แสดง ตีพิมพ์ จำหน่าย ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง (creating derivative works) หรือใช้เนื้อหาใดๆซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท/กลุ่มบริษัทของเอนคอร์ (Encore) ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ คำโฆษณาหรือสโลแกน โลโก้ เครื่องหมายรูปลักษณ์ หรือเครื่องหมายบ่งชี้อื่นๆ (“เครื่องหมาย”) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเรา รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของเรา หรือของบุคคลอื่นซึ่งอาจจะหรืออาจจะไม่อยู่ในเครือของเรา หรืออาจจะหรืออาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา หรืออาจจะหรืออาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเรา โดยเครื่องหมายดังกล่าวได้รับความคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า สิทธิตามคอมมอนลอว์ และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ใช้เครื่องหมายใด ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานกับวัตถุอื่น การใช้ในการนำเสนอ การใช้เป็นชื่อโดเมน หรือการใช้เป็นเมต้าแท็ก (metatags) โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท/กลุ่มบริษัทของเอนคอร์ (Encore) ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นดังกล่าวที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

สิทธิในการเข้าถึง

และไม่รวมถึงการดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการทำแคชเพจ (page caching)) หรือการดัดแปลงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ได้ให้และไม่ได้รวมถึง สิทธิในการขายซ้ำเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ หรือสิทธิในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์เพื่อการค้าใดๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บและ/หรือการใช้รายการสินค้าหรือบริการ คำบรรยาย หรือราคาใดๆ หรือการต่อยอดการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดหรือการคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก หรือการใช้งานเหมืองข้อมูล (data mining) หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือเก็บรวบรวมและสกัดข้อมูลอื่นๆที่คล้ายกัน
ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก จำหน่าย ขายซ้ำ เข้าชม หรือกระทำอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับคำยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ทั้งนี้เรามีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดที่จะไม่ให้คำยินยอมดังกล่าว

ความถูกต้องแม่นยำ

เราพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นถูกต้องแม่นยำ แต่ข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์นี้ที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกและเราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้องแม่นยำ หรือรับรองได้ว่าเว็บไซต์นี้ปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ
เราไม่รับรองหรือรับประกัน และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การละเลย ความไม่ถูกต้องแม่นยำ เนื้อหาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ข้อมูล หรือการกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ เมื่อท่านเข้าถึง ใช้ ดาวน์โหลด หรือ กระทำการใดโดยพึ่งพาการรับรอง ข้อมูล หรือ เนื้อหา ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือที่เชื่อมถึงเว็บไซต์นี้ หรือที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

สินค้า/บริการของบุคคลภายนอก

เนื้อหา ลิงค์ หรือ โฆษณา (รวมถึงแบนเนอร์ที่เชื่อมต่อกับไฮเปอร์ลิงค์) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ถือเป็นการรับรองสินค้า หรือ บริการ หรือ เว็บไซต์ใดๆของบุคคลภายนอก ลิงค์และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และอาจจะไม่เป็นปัจจุบัน ความคิดเห็นที่แสดงบนเว็บไซต์นี้หรือบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ อาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของบริษัทเอนคอร์ (Encore) แต่อย่างใด
แม้ว่าท่านจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านทางลิงค์ของบุคคลภายนอก ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานนี้ก็ยังมีผลผูกพันท่าน และไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือวัตถุใดๆ บนเว็บไซต์หรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์นี้หรือส่งอีเมลหาเรา ถือว่าท่านกำลังติดต่อสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงยินยอมให้เราติดต่อสื่อสารกับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล หรือผ่านทางการแจ้งประกาศบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลใดๆ และการติดต่อสื่อสารอื่นๆที่เราจัดให้ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติบังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

การปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับผิด

โดยไม่เป็นการกระทบสิทธิใดๆของท่านซึ่งไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละสถานที่ที่ท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้

  1. การให้บริการเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เป็นไปตาม “สภาพที่เป็นอยู่จริง” และเราจะไม่รับประกัน ประกัน หรือรับรอง ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย ต่อการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ หรือ ต่อความเหมาะสม สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของข้อมูล เนื้อหา วัตถุ ข้อมูล สินค้า การบริการ หรือ ผู้ให้บริการ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ หรือที่อ้างอิงถึงหรือเชื่อมต่อถึงโดยเว็บไซต์อื่น และเราจะไม่รับประกัน ประกัน หรือรับรอง ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย ว่าเว็บไซต์นี้ เซิฟเวอร์ (servers) อื่นของเรา หรือ อีเมลหรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เราได้ส่งให้ท่านนั้นปราศจากไวรัส หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ
  2. การใช้บริการเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดวัตถุ ข้อมูล หรือ เนื้อหาอื่นๆของท่านเป็นไปตามดุลพินิจและความเสี่ยงของตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียว และท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือความสูญเสียของข้อมูล ที่เป็นผลจากการใช้บริการหรือการดาวน์โหลดดังกล่าว
  3. เราจะไม่รับผิดต่อและเราขอยกเว้นความรับผิดทั้งหมดสำหรับ ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม และเกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะโดยพฤติการณ์พิเศษหรือเชิงลงโทษ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียของกำไร รายได้ ข้อมูล หรือเงินที่คาดว่าจะได้รับ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการเข้าถึง การใช้งาน การดาวน์โหลด การรับ หรือ การเชื่อถือในการรับรอง ข้อมูล เนื้อหา วัตถุ ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร สินค้า หรือบริการ โดยท่านหรือโดยบุคคลใดที่ได้ใช้บริการทางเว็บไซต์นี้ หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทางใดก็ตาม และ
  4. เราจะไม่ให้คำรับรอง หรือรับประกันใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือที่ได้ดาว์โหลดมาจากเว็บไซต์นี้ มีความเหมาะสม หรือสามารถเข้าถึงเพื่อการใช้งานได้ในประเทศอื่น

ท่านไม่ควรพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยไม่ขอคำแนะนำจากผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนตามความเหมาะสม
ข้อความใดๆในส่วนนี้ไม่เป็นการจำกัดหน้าที่ของท่านตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ภายใต้หัวข้อ”ทรัพย์สินทางปัญญา”
นอกจากนี้ ข้อความใดๆในส่วนนี้ไม่เป็นการจำกัดหรือยกเว้นหน้าที่ใดๆของเอนคอร์ (Encore) หรือสิทธิของท่าน ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละสถานที่ที่ท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ บัญญัติห้ามมิให้มีการจำกัด หรือยกเว้น

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ (Encore Event Technologies Group of companies) ที่ทำการค้าในเอเชีย เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของ เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (Encore Event Technologies Holding (Singapore) Pte Ltd) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ กลุ่มบริษัทนี้ประกอบด้วย เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (Encore Event Technologies Singapore Pte Ltd) เอนคอร์ เทคโนโลยี (ปักกิ่ง) ซีโอ แอลทีดี (Encore Technology (Beijing) Co., Ltd.) เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ เซาท์โคเรีย ลิมิเต็ด (Encore Event Technologies South Korea Limited) เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ มาเลเซีย แอสดีเอ็น บีเอชดี (Encore Event Technologies Malaysia SDN. BHD) เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ มาเก๊า ลิมิเต็ด (Encore Event Technologies Macau Limited) เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ ฮ่องกง ลิมิเต็ด (Encore Event Technologies Hong Kong Limited) เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ ไต้หวัน พีทีอี แอลทีดี (Encore Technologies Taiwan Pte. Ltd) เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ ฟิลิปปินส์ อิงค์ (Encore Event Technologies Philippines Inc) และในประเทศไทยก็คือบริษัท เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (Encore Event Technologies Company Limited)

บททั่วไป

ในกรณีที่บทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติในข้อกำหนดการใช้งานนี้ มีผลไม่สมบูรณ์ ใช้บังคับไม่ได้ หรือผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ให้ตีความบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องของบทบัญญัตินั้นให้สามารถใช้บังคับเท่าที่เป็นไปได้ แต่หากไม่สามารถทำได้ก็ให้แยกส่วนดังกล่าวออกไป และให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ในส่วนอื่นยังมีผลสมบูรณ์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นอกจากท่านจะเป็นผู้อยู่อาศัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจพิจารณาของศาลประเทศสิงคโปร์เท่านั้น
การดำเนินคดีใดๆ จะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ
แต่ในกรณีที่ท่านเป็นผู้อยู่อาศัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจพิจารณาของศาลประชาชนในกรุงปักกิ่ง

ลิขสิทธิ์ 2561 เอนคอร์ อีเวนท์ เทคโนโลยีส์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี